Procedures

Procedura rekrutacji
 1. CEL
  Celem procedury jest określenie czynności związanych z planowaniem naboru marynarzy na statki za pośrednictwem „Polaris” Maritime Services Ltd.
 2. PRZEBIEG REALIZACJI
  1. Planowanie i organizacja naboru marynarzy
   Podstawą do planowania naboru marynarzy są umowy zawarte z armatorami oraz bieżące zapotrzebowanie na konkretne stanowiska, przekazane przez osoby wyznaczone ze strony armatora, na których oferuje się pracę zgodnie z procedurą Nr PO – 7/02 – „Przegląd umowy”.
  2. Nabór kandydatów prowadzony jest w zależności od realizowanej usługi, zgodnie z ustawą o pracy na morzu, ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, konwencja STCW oraz zapisami wynikającymi z niniejszej normy.
   1. Celem podjęcia współpracy każdy marynarz jest zobowiązany do złożenia aplikacji na obowiązującym druku Agencji i dostarcza do Agencji niezbędne dokumenty celem weryfikacji uprawnień oraz posiadanego doświadczenia, a także wykonania kopii elektronicznych przechowywanych w systemie zarządzania załogami „emariners”. Każdy z marynarzy obowiązany jest złożyć komplet dokumentów uprawniających go do pracy na danym stanowisku zgodnie z ustawą o pracy na morzu oraz konwencją STCW.
   2. Weryfikacja znajomości języka angielskiego jest prowadzona poprzez test komputerowy „Marlins English Language Test”. Wyniki testu są zapisywane w programie „emariners”.
   3. Po wstępnej weryfikacji dokumentów oraz ocenie wyników testu z języka angielskiego operatorzy załogowi przedstawiają oferty zatrudnienia wynikające z zawartych umów z armatorami oraz przewidywaną dostępnością miejsc pracy na danym stanowisku w najbliższym czasie.
   4. W trakcie każdorazowego przedstawiania warunków zatrudnienia marynarz otrzymuje do wglądu wszelkie kopie umów oraz warunków zatrudnienia oferowanych przez danego armatora na danym stanowisku.
  3. Po zaakceptowaniu przedstawionej oferty i przyjęcie warunków przez marynarza, operator załogowy wysyła aplikację marynarza do armatora celem potwierdzenia kandydatury.
  4. Operator ds. Mustrowania / Zarządzania Załogami ustala sposób kontaktu, z oczekującym na potwierdzenie akceptacji jego aplikacji przez armatora, marynarzem.
  5. Po akceptacji przez armatora oraz poinformowaniu marynarz o fakcie, ustala z marynarzem przewidywany termin wyjazdu oraz informuje go o porcie zamustrowania oraz planowanej trasie oraz środku podroży.
  6. Operator ds. Mustrowania / Zarządzania Załogami podaje marynarzowi planowany termin zatrudnienia oraz ustala dodatkowe wymagania określone ze strony armatora.
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Operator ds. Mustrowania / Zarządzania Załogami odpowiada za:
   • przestrzeganie realizacji przebiegu postępowania niniejszej procedury,
   • dobór właściwych kandydatów do realizacji usługi zgodnie z wymaganiami armatora,
   • przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o pracy na morzu, konwencji STCW oraz konwencji MLC.
 4. DOKUMENTY DODATKOWE
  1. Procedury:
   • Nr PO – 7/02 – „Przegląd umowy”,
   • Nr PO – 7/03 – „Mustrowanie marynarzy”,
   • Nr PO – 7/04 – „Zarządzanie załogami”,
   • Nr PO – 8/02 – „Nadzorowanie niezgodności”.
  2. Inne:
   • Konwencja MLC (Maritime Labour Convention),
   • Ustawa o pracy na morzu.
 5. WYKAZ FORMULARZY
  Zgodny z procedurą Nr PO – 4/03 – „Katalog formularzy”.

  1. Aplikacja – zał. 3.13
  2. Wzór umowy pośrednictwa pracy
  3. Umowa o pracę z armatorem
Polityka Zgodnosci MLC 2006 POLARIS

DEKLARACJA ZGODNOSCI Z MLC 2006

 

Nadrzędnym celem agencji Polaris Usługi Morskie Sp. z o.o. jest zapewnienie, że świadczone usługi są realizowane na najwyższym poziomie, zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami klienta, jak również z poszanowaniem krajowych i międzynarodowych przepisów.

 

Jako pierwsza agencja pośrednictwa pracy dla marynarzy Polaris Usługi Morskie Sp. z o.o. uzyskała certyfikacje Lloyds Register w zakresie zarządzania zgodnego z normą ISO 9001 (później rozszerzony również o zgodność z MLC 2006). Od samego początku istnienia agencji dokładamy wszelkich starań, aby proces obsługi oraz rekrutacji przebiegał z pełnym poszanowaniem praw marynarza.

 

Agencja współpracuje jedynie z armatorami gwarantującymi wykonanie zapisów kontraktu, jak i równe traktowanie marynarzy bez względu na płeć, wiek oraz wyznanie.

 

Działalność agencji prowadzona jest w sposób transparentny, a marynarz jest informowany o warunkach zatrudnienia, zawarcia umowy, prawach i obowiązkach wynikających z oferowanej pracy.

 

Procedura skarg marynarskich dostępna jest na stronie agencji www.maritime.pl

 

Usługi rekrutacji i pośrednictwa pracy oraz pomocy przy wyrabianiu wiz i dokumentów państw flagi świadczone przez Polaris Usługi Morskie Sp. z o.o. są bezpłatne.

 

Agencja nie pokrywa kosztów wyrobienia/odnowienia dokumentów takich jak: paszport, książeczka żeglarska, świadectwo zdrowia, dyplom oraz certyfikaty STCW.

 

Agencja nie pośredniczy w zatrudnieniu osób poniżej 18 roku życia.

Procedura składania skarg marynarskich

PROCEDURA SKŁADANIA SKARG MARYNARSKICH

 

Każdy marynarz ma prawo złożyć skargę dotyczącą działalności agencji pośredniczącej w jego zatrudnieniu.

 

Skargi oraz reklamacje przyjmowane są jedynie w formie pisemnej. Skarga powinna określać w jasny sposób wnoszone zastrzeżenia jak również proponowane oczekiwania marynarza. Marynarz powinien podać aktualny adres do odbioru odpowiedzi.

 

Wszystkie skargi należy wysyłać na adres email: polaris@maritime.pl lub na adres agencji:
Polaris Usługi Morskie Sp. z o.o.
Jana Matejki 22
70 -530 Szczecin

 

Agencja powinna potwierdzić otrzymanie skargi w przeciągu 3 dni roboczych. Każda skarga powinna być rozpatrzona w przeciągu 14 dni roboczych. Po otrzymaniu skargi należy nadać jej numer porządkowy, a następnie niezwłocznie przekazać ją dyrektorowi do rozpatrzenia. Dyrektor zapoznaje się ze skargą, sprawdza i porównuje opis z zaistniałą sytuacją. Po analizie otrzymanych informacji ustala sposób załatwienia sprawy. Kopię skargi i odpowiedź na nią należy wpiąć do segregatora „SKARGI”.

 

Marynarz ma prawo do wniesienia skargi do właściwej jednostki administracji morskiej.
ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, DO KTÓREJ MOŻNA SKŁADAĆ SKARGI JEST:

 

W zakresie Urzędu Morskiego w Szczecinie:
Urząd Morski w Szczecinie
Plac Batorego 4
70 – 207 Szczecin, Polska
Tel: +48 91 440 3400
sekretariat@ums.gov.pl

 

W zakresie Urzędu Morskiego w Gdyni:
Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia, Polska
Tel: +48 58 355 3101
dumsekr@umgdy.gov.pl