Privacy Policy

POLARIS MARITIME SERVICES LTD. GDPR INFORMATION FOR APPLICANTS

EN
As per par 13 of GDPR Act of Republic of Poland dated 27.04.2016 hereby I accept following information:
 1. My personal data are administrated by Polaris Maritime Services Ltd with her seat at Jana Matejki 2; 70 – 530 Szczecin, Poland.
 2. My personal data are processed based on par. 6 point 1b of GDPR act of the Republic of Poland (personal data are processed when it`s necessary to execute agreements of which one of the party is person who`s data are processed)
 3. At any time, I can ask the administrator of my personal data to allow me to access them, to clarify discrepancies, to delete them, to restrict processing of them, transferring them or to raise objection to further processing of my personal data. To execute my rights, I shall send email to: rodo@maritime.pl
 4. The personal data that I entrust to the administrator is stored in a database, which is secured in such a way that it does not fall into unauthorized hands or is not lost. The personal data contained therein will be stored until the purpose of processing ceases to exist, and then will be stored for 5 years to secure mutual claims.
 5. The recipients of my personal data will only be persons authorized by the administrator to process personal data in connection with the employment of a seafarer, as well as companies and institutions related to this process.
 6. My personal data will be stored on Google LLC servers, and may also be transferred to third countries, i.e. outside the EEA
 7. My personal data will not be subject to an automated decision-making process, the so-called profiling.
 8. If I identify any irregularities in the processing of personal data by the administrator, I must direct a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection, based in Warsaw at ul. Stawki 2.
PL

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Polaris Usługi Morskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul . Jana Matejki 22
 2. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia RODO, tzn. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 3. Mogę w każdej chwili zwrócić się do Administratora z żądaniem dostępu do swoich danych oso­bowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania. W tym celu mogę kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: rodo@maritime.pl
 4. Dane osobowe, które powierzam Administratorowi, przechowywane są w bazie, która jest zabez­pieczona w taki sposób, aby nie dostała się w niepowołane ręce, ani nie została utracona. Dane osobowe w niej zawarte będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania, a na­stępnie będą przechowywane przez 5 (pięć) lat w celu zabezpieczenia wzajemnych rosz­czeń.
 5. Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem marynarza, a także firmy i insty­tucje związane z tym procesem.
 6. Moje dane osobowe przechowywane będą na serwerach firmy Google LLC, mogą też być przeka­zywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, tzw. profilowaniu.
 8. W przypadku zidentyfikowania przeze mnie nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, mam prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo­wych, z siedzibą w Warszawie (00-923), przy ul. Stawki 2.