Privacy Policy

Data Protection Officer / Jacek WITT, rodo@maritime.pl

POLARIS MARITIME SERVICES LTD. GDPR INFORMATION FOR APPLICANTS

EN

PRIVACY POLICY

(FOR A SEAMAN APPLYING FOR A WORK AT SEA)

Pursuant to Article 13 of the General Data Protection Regulation (GDPR) of April 27, 2016 (OJ EU L 119 of May 4, 2016), I acknowledge that:

1. The Controller of my personal data is company Polaris Usługi Morskie Sp. z o. o., based in Szczecin (70-530), at Jana Matejki Street 22.

2. The Controller has appointed the Data Protection Officer – Mr. Jacek Witt, with whom I can contact by e-mail at: rodo@maritime.pl.

3. My personal data will be processed on the basis of:

a) art. 6 section 1b GDPR, at the recruitment stage in order to conclude a contract,

b) art. 6 section 1a GDPR, i.e. my consent in order to implement the concluded contract,

c) art. 6 section 1c GDPR, i.e. when processing is necessary to fulfill the legal obligation im-posed on the Controller, e.g. in the field of tax or insurance,

d) art. 6 section 1d GDPR, i.e. when the processing of my personal data and Next of Kin data is necessary to protect vital interests,

e) art. 6 section 1f of the GDPR, i.e. when processing is necessary for the purposes of the Controller’s legitimate interest in the field of counterclaims.

4. I can at any time ask the Controller to access my personal data, rectify it, delete it, limit its pro-cessing, transfer it, as well as object to its further processing. I may also withdraw previously granted consent to the processing of my personal data, without affecting the lawfulness of the processing carried out on the basis of consent before its withdrawal.

5. Personal data that I entrust to the Controller is stored in a database that is secured in such a way that it does not fall into unauthorized hands or be lost. The personal data contained therein will be processed until the purpose of processing, which is the current recruitment and future recruitment, ceases, but not exceeding the period of 24 months from receipt of the application. After this time, my personal data will be deleted. However, if I start work based on the Controller’s actions, my data will be processed indefinitely until the consent to their processing is withdrawn.

6. The recipients of my personal data will only be persons and companies authorized by the Controller to process personal data in connection with recruitment and employment.

7. My personal data may be stored, among the others: on Google LLC servers, i.e. outside the Euro-pean Economic Area. They can also be sent to various countries around the world, including outside the EEA.

8. My personal data will not be subject to automated decision-making, including profiling.

9. Providing my personal data is voluntary, but failure to provide it will prevent me from taking up employment. Upon conclusion of the contract, the type of data and the fact of providing them be-come obligatory.

10. If I identify irregularities in the processing of personal data by the Administrator, I have the right to submit a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection, based in Warsaw (00-923), at Rates Street 2.

PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI

(DLA MARYNARZA APLIKUJĄCEGO O PRACĘ NA MORZU)

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych jest firma Polaris Usługi Morskie Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie (70-530), przy ul. Jana Matejki 22.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jacka Witta, z którym mogę kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: rodo@maritime.pl.

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a) art. 6 ust. 1b RODO, na etapie rekrutacji w celu zawarcia umowy,

b) art. 6 ust. 1a RODO, tj. mojej zgody w celu realizacji zawartej umowy,

c) art. 6 ust. 1c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku praw-nego ciążącego na Administratorze, np. w zakresie podatkowym czy ubezpieczeniowym,

d) art. 6 ust. 1d RODO, tj. gdy przetwarzanie moich danych osobowych, oraz danych Next of Kin, jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów,

e) art. 6 ust. 1f RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie roszczeń wzajemnych.

4. Mogę w każdej chwili zwrócić się do Administratora z żądaniem dostępu do swoich danych osobo-wych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania. Mogę też cofnąć udzieloną wcześniej zgodę na prze-twarzanie moich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Dane osobowe, które powierzam Administratorowi, przechowywane są w bazie, która jest zabez-pieczona w taki sposób, aby nie dostała się w niepowołane ręce, ani nie została utracona. Dane osobowe w niej zawarte przetwarzane będą do momentu ustania celu przetwarzania, jakim jest obecna rekrutacja, a także przyszłe, nie przekraczając jednak okresu 24 miesięcy od otrzymania aplikacji. Po tym czasie moje dane osobowe zostaną usunięte. Jeżeli jednak podejmę pracę w opar-ciu o działania Administratora, moje dane będą przetwarzane bezterminowo, do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

6. Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie osoby i firmy upoważnione przez Administra-tora do przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem.

7. Moje dane osobowe przechowywane mogą być m.in. na serwerach firmy Google LLC, czyli poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Mogą też być wysyłane do różnych państw na świecie, w tym poza EOG.

8. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi mi podjęcie zatrudnienia. Z chwilą zawarcia umowy, rodzaj danych i fakt ich podania stają się obliga-toryjne.

10. W przypadku zidentyfikowania przeze mnie nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, mam prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-wych, z siedzibą w Warszawie (00-923), przy ul. Stawki 2.